• „ Ani jeden umelec nevidí veci tak, aké v skutočnosti sú. Prestal by byť umelcom. “

    Oscar Wilde

Obchodné podmienkyObchodné podmienky internetového obchodu e-malovane.sk

Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom živnostníkom: Mária Majerčíková GRAF-MA.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho.
Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje živnostník: Mária Majerčíková, so sídlom Ternavská 2247/22, 075 01 Trebišov, IČO: 34274430, DIČ: 1024068342. Nie je platcom DPH. Zapísaný v ŽRSR Okresného úradu v Trebišove, č. živnostenského registra : 811-3522.

Obchodné podmienky sa riadia Zákonom 102/2014 Zz. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Vymedzenie pojmov


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:
·         osoba zapísaná v obchodnom registri,
·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Kúpna zmluva


1. Uzavretie kúpnej zmluvy
 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

2. Dodanie predmetu kúpy
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov


Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu: Ternavská 2247/22, Trebišov, 075 01. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ceny


Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.Objednávanie


Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednávania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
•    prostredníctvom elektronického obchodu na www.e-malovane.sk
•    elektronickou poštou na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
•    osobne na prevádzke predávajúceho
•    telefonicky na tel. čísle: 0948 401 337
Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez internetový obchod.Odstúpenie od zmluvy


V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.
Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník.
Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Mária Majerčíková GRAF-MA
Ternavská 2247/22, 075 01 Trebišov


Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho spotrebiteľa prijal.Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa jedna o vadu iba tejto súčasti.
Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
Ak sa prejavila vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.


Zákonné práva z vád

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa založí aj vada neskôr vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.
Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo jej mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosť zistiť.
V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať odstránenie vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
•    odstránenie chyby dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
•    bezplatné odstránenie vady opravou;
•    primeranú zľavu z kúpnej ceny,
•    vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy


Podstatné je tiež porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržaním návodu na použitie.Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
•    platba v hotovosti pri nákupe
•    platba vopred bankovým prevodom
•    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - kupujúci hradí navyše tzv. dobierku - viď. spôsob dopravy),
Podľa zákona je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad - ( faktúra zaslaná s tovarom, ktorá slúži zároveň ako Záručný list ).Dodacie podmienky


Spôsoby dodania

Osobný odber:
Tovar môže prevziať kupujúci na adrese Mária Majerčíková GRAF-MA, Darčeková predajňa – M.R.  Štefánika 751 , Trebišov, 075 01

Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr. Slovak Parcel. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Zasielanie prepravnou službou - EÚ:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou Slovak Parcel do väčšiny štátov Európskej Únie. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka dopravcu aktuálneho v deň objednávky. Cenu vyčísli predajca po telefonickej alebo emailovej požiadavke.
Kupujúcim je odporúčané, aby bezprostredne po dodaní prekontrolovali spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Pokiaľ poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 
Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť (Reklamačný poriadok).
Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať.
Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu požadovať.Reklamačné podmienky


Reklamácia tovaru sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho (podľa § 622 – 624 Občianskeho zákonníka).
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu pri oznámení vady, aký spôsob vybavenia reklamácie si zvolil.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe – Faktúra zaslaná s tovarom). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:
Mária Majerčíková
Ternavská 2247/22
Trebišov, 075 01

Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.
Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.
Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať emailovou správou alebo prostredníctvom SMS.Záverečné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po jeho  potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.
V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie .

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.
Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
•    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
•    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
•    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10.2017.Otváracia doba

Pondelo - Piatok - 9:00 - 17:00
Sobota - 9:00 - 11:00
Nedeľa - Zatvorené

Nájdete nás na

Práve tu je 119 návštevníkov a žiadni členovia on-line