• „ Ani jeden umelec nevidí veci tak, aké v skutočnosti sú. Prestal by byť umelcom. “

  Oscar Wilde

Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovávanie osobných údajov

Chránime osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 1. Živnostník: Mária Majerčíková GRAF-MA, so sídlom Ternavská 2247/22, 075 01 Trebišov, IČO: 34274430, DIČ: 1024068342, zapísaný v ŽRSR Okresného úradu v Trebišove, č. živnostenského registra : 811-3522 (ďalej aj len ako „GRAF-MA“) spracováva identifikačné údaje a kontaktné údaje. GRAF-MA nespracováva žiadne údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje sú pre GRAF-MA nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť spracovávanie objednávok z internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou GRAF-MA.

 

 1. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä:

 

 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa bydliska
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o predaji a dodať Vám tovar.

 

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Osobitné kategórie údajov ako sú napríklad rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane a pod. (tak, ako sú vymenované v §16 zákona 18/2018 Z.z.) firma GRAF-MA nespracováva.

GRAF-MA spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe §13 odsek (1) a) a (1) b) zákona 18/2018 Z.z.

 

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 • spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie objednávky tovaru z internetového obchodu,

 

 1. Spôsob spracovávania osobných údajov

GRAF-MA spracováva osobné údaje klienta ako súčasť objednávky v internetovom obchode. GRAF-MA zmaže osobné údaje bezodkladne po tom, ako boli všetky objednávky klienta vymazané po uplynutí povinnej archivačnej doby, alebo klient požiadal o vymazanie údajov a jeho objednávky sú vymazané, alebo žiadne objednávky nemal.

GRAF-MA poskytuje osobné údaje nutné pre splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia kúpnej zmluvy (doručenie tovaru) sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosti kuriérskeho doručovania a poštových služieb. Poskytované sú kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi.

 

 1. Použitie cookies

 

ČO SÚ COOKIES ? – NÁSTROJE INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vytvorí Váš internetový prehliadač ak navštívite našu (a nielen našu) webovú stánku. Súbor cookie je vytvorený automaticky a je to súčasť technológie internetových prehliadačov. Ukladá sa vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení vrátane tabletu alebo mobilu. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka cookies sa pripojíte rýchlejšie.

 

AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD POUŽITIA COOKIES?

Právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby a druhým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

 

AKĚ COOKIES POUŽÍVATE? – DRUHY COOKIES

Vo svete internetu sa používa niekoľko druhov cookies:

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, ktoré existujú do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) ktorú práve prezeráte. Po opustení stránky sa tieto zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať, alebo opakovane informácie znova vypĺňať, čo znamená rýchlejší prístup k obsahu stránok.

Perzistentné cookies - zostávajú uložené na Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení aj keď opustíte Webovú stránku (stránky). Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si Vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

 

Naša webová aplikácia internetového obchodu práve tento typ cookies používa.

 

NA AKÝ ÚČEL VYUŽÍVATE COOKIES? – VYUŽITIE COOKIES

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

Nevyhnutne nutné

Prevádzkové

Funkčné

Reklamné

 

Naše webové stránky používajú nevyhnutne nutné cookies. Tie Vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky, ľahké zadávanie údajov. Tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi stránkami, alebo si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby.

 

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIE COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke https://www.aboutcookies.org alebo v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý používate. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V tom prípade ale negarantujeme správne fungovanie našich webových stránok.

 

 1. Práva dotknutej osoby

V zmysle Zákona majú klienti ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od GRAF-MA vyžadovať:

 

 • právo na prístup k osobným údajom (§21 Zákona)
 • právo na opravu (§22 Zákona)
 • právo na vymazanie (§23 Zákona)
 • právo na obmedzenie spracovania (§24 Zákona)
 • právo na prenosnosť údajov (§26 Zákona)
 • právo namietať spracúvanie (§27 Zákona)
 • právo odvolať súhlas (§14 Zákona)

 

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona. žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania v elektronickej forme.

 

 1. Doba uloženia a vymazanie

Vaše osobné údaje budú spracovávané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracovávania alebo pokiaľ to požadujú zákony napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti, alebo pokiaľ je to požadované napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracovania napr. po vymazaní Vašich minulých objednávok alebo po uplynutí zákonom predpísaných daňových archivačných povinností sa Vaše osobné údaje zmažú v súlade s právnymi predpismi.

 

 1. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.05.2018.

(2) Firma GRAF-MA si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky v súlade s prípadnými zmenami Zákona o ochrane osobných údajov. Zmena alebo doplnenie týchto Zásad sa považuje za zmenu zmluvných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením na webovom sídle GRAF-MA.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a často kladené otázky

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkmi GRAF-MA. GRAF-MA je firma, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracovávaní Vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako používame Vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme Vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 24.05.2018.

 

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME? - TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predmetom spracovania sú osobné údaje nevyhnutné na splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu (nákup a doručenie tovaru).

 • Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru a písomností.
 • Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo.

 

PREČO SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE? - ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Vedenie agendy objednávok z internetového obchodu firmy GRAF-MA
 • Poskytnutie kontaktných údajov pre doručenie tovaru.

 

KTO ZDIEĽA VAŠE ÚDAJE? - STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi len v tom prípade, ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz. Iným spoločnostiam, marketingovým agentúram a podobným spoločnostiam Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované.

 

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO INEJ KRAJINY?

Vaše údaje nebudú prenášané ani do inej krajiny.

 

KDE SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? - UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú uložené na elektronickom médiu serveru firmy GRAF-MA a má k nim prístup iba autorizovaný personál GRAF-MA a majiteľ.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE? - UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania alebo archivovania daňových povinností. V každom prípade Vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

 

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona o účtovníctve a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnej časti "Bezpečnosť a ochrana osobných údajov."Otváracia doba

Pondelo - Piatok - 9:00 - 17:00
Sobota - 9:00 - 11:00
Nedeľa - Zatvorené

Nájdete nás na

Práve tu je 247 návštevníkov a žiadni členovia on-line